Praca i kadry

Pomagamy kształtować przedsiębiorcom politykę kadrową w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy.

Świadczymy usługi zarówno w ramach stałej i bieżącej obsługi prawnej w obszarze prawa pracy, jak również w ramach incydentalnej lub okresowej pomocy prawnej. Pełnimy funkcję mediatorów w negocjacjach pracodawców ze stroną społeczną. Pomagamy także zatrudniać cudzoziemców zgodnie z polskim prawem. Reprezentujemy w sporach – tak postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych – pracowników i pracodawców.

Doradztwo w zakresie prawa pracy dla pracodawcy

 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności),
 • opracowywanie projektów regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania, zakładowych i ponad zakładowych układów zbiorowych pracy oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z uwzględnieniem specyfiki konkretnego podmiotu gospodarczego,
 • pomoc w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników,
 • doradztwo i pomoc w procesach zwolnień grupowych wraz z przygotowaniem dokumentacji określonej przepisami prawa,
 • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę działań związanych z zatrudnianiem polskich pracowników zagranicą oraz obcokrajowców w Polsce i ich zgodności z prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych,
 • doradztwo w zakresie pracowniczej własności intelektualnej,
 • reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy obejmujące kompleksowe prowadzenie spraw we wszystkich instancjach sądowych na zasadach ustalonych z pracodawcą, w tym: uczestnictwo w rozprawach, przygotowywanie pism procesowych.

Doradztwo w zakresie prawa pracy dla pracownika

 • kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach dotyczących prawa pracy,
 • wsparcie pracownika w sporach z pracodawcą,
 • doradztwo prawne dotyczące mobbingu oraz dyskryminacji w miejscu pracy,
 • reprezentacja pracownika we wszystkich instancjach w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy.