Postępowanie sądowe

Zespół kancelarii tworzą pełnomocnicy procesowi z wieloletnim doświadczeniem. Reprezentujemy naszych Klientów tak w sprawach cywilnych, jak i karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudnym przeżyciem, zarówno dla pozwanych, jak i dla powodów, jest postępowanie sądowe. Dlatego dążymy do uzyskania rozstrzygnięcia na drodze polubownej. Jeśli jest to niemożliwe, wówczas równie ważna jest dla nas linia obrony w procesie sądowym, jak i dbałość o zapewnienie naszym Klientom poczucia bezpieczeństwa.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

 • pomoc w ustaleniu stanu faktycznego i zebraniu materiału dowodowego,

 • reprezentacja podczas postępowania polubownego oraz w trakcie negocjacji,

 • reprezentacja przed organami ścigania na etapie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych,

 • reprezentacja podczas postępowania sądowego przed sądami powszechnymi, w tym także w postępowaniu apelacyjnym przed sądami II instancji,

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi,

 • wnoszenie skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prowadzimy kilkaset postępowań procesowych rocznie. Wśród naszych licznych sukcesów możemy wymienić w szczególności:

 • prawomocnie zakończone postępowanie sądowe w sprawie przeciwko potentatowi na rynku dostawców usług internetowych w celu dochodzenia roszczeń spółki consultingowej. Proces skomplikowany, wymagający między innymi poznania aspektów działalności spółek z branży IT, o prestiżowym wręcz znaczeniu dla obydwu stron. Przyjęta linia postępowania i zebrany materiał dowodowy pozwoliły doprowadzić do rozstrzygnięcia korzystnego dla Klienta;
 • pozytywne rozstrzygnięcie na etapie II instancji w sporze sądowym dotyczącym roszczenia o zwrot znacznej kwoty zaliczki w związku z niewykonaniem przez przeciwnika usługi pośrednictwa w sprzedaży samochodów luksusowych. Na skutek wywiedzionej apelacji doszło do zmiany niekorzystnego orzeczenia Sądu Rejonowego w całości;
 • prawomocnie zakończone wieloetapowe postępowanie sądowe w sprawie uchylenia pozwolenia na budowę supermarketu przeciwko spółce akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spór miał kluczowe znaczenie dla obydwu stron postępowania. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Wojewódzki Sąd Administracyjny zmienił decyzję organu administracyjnego, uchylając pozwolenie na budowę. Rozstrzygnięcie utrzymało się pomimo skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • wygrany w I i II instancji proces w sprawie o odszkodowanie z tytułu zawalenia się magazynowej hali namiotowej w obronie pozwanego najemcy. Klientowi zarzucono zaniedbanie i naruszenie warunków umowy. Sprawa o dużym znaczeniu wizerunkowym dla Klienta;
 • wygrany spór z jednym z wiodących przedsiębiorców przesyłowych w obronie konsumenta pozwanego o odszkodowanie z tytułu rzekomego nielegalnego poboru energii elektrycznej. Orzeczeniem sądu I instancji roszczenie uznane za bezpodstawne;
 • obrona w sprawie o poświadczenie nieprawdy i niedopełnienie obowiązków zakończona warunkowym umorzeniem postępowania;
 • skuteczna obrona w kilku procesach karnych z wykazaniem formułowania fałszywych zarzutów przez stronę przeciwną;
 • obrony w sprawach karnych skarbowych m.in. w sprawach o wyłudzenia podatku VAT i podatku akcyzowego, zakończone wyrokami bez orzeczenia kar pozbawienia wolności;
 • skuteczna obrona roszczeń przedsiębiorcy z Azji, prowadzącego działalność handlową na terenie Polski, który nie otrzymał należnej zapłaty od jednego ze stałych kontrahentów. Postępowanie sądowe bardzo trudne ze względu na barierę językowo-kulturową oraz dotychczasowe dobre relacje Klienta z jego kontrahentem. Dzięki ponadstandardowemu zaangażowaniu w przygotowanie pism procesowych oraz wcześniejszemu zabezpieczeniu powództwa – całą sprawę udało się zamknąć już podczas pierwszej rozprawy. Sąd zasądził roszczenie Klienta w całości.