Obsługa prawna firm

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców: jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek prawa handlowego w całym cyklu ich funkcjonowania. Ułatwiamy prowadzenie działalności gospodarczej i minimalizujemy związane z tym ryzyko. Specjalizujemy się w doradztwie korporacyjnym oraz doradztwie transakcyjnym. Wspieramy firmy z kapitałem polskim i zagranicznym.

Obsługa prawna firm to wyzwanie wymagające nie tylko szerokiego doświadczenia prawnego, ale także biegłego poruszania się w zagadnieniach biznesowych. To pasja, którą nieustannie rozwijamy na korzyść naszych Klientów.

Sami prowadzimy spółkę prawa handlowego. Dzięki temu w pełni rozumiemy aspiracje, wyzwania i problemy współczesnych firm i potrafimy szybko trafić w sedno ich rzeczywistych potrzeb. Także tych, których nie są świadomi, a które mogą mieć istotny wpływ na działalność gospodarczą.

Doradzamy naszym Klientom na każdym etapie funkcjonowania firmy w obrocie gospodarczym.

Obsługa prawna jednoosobowej działalności gospodarczej / mikroprzedsiębiorców

 • doradztwo przy zakładaniu JDG, w tym pomoc w rejestracji w CEIDG, doradztwo przy wyborze rodzaju działalności gospodarczej PKD czy formy opodatkowania, wsparcie w załatwieniu kwestii administracyjnych,
 • stała obsługa prawna oraz doraźne doradztwo, np. w zakresie weryfikacji umów zawieranych w obrocie gospodarczym, zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa administracyjnego.

Zakładanie spółek

 • doradztwo w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kompleksowa pomoc prawna przy przekształcaniu jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki prawa handlowego,
 • opracowanie dokumentacji korporacyjnej spółki (statut, umowa spółki, akt założycielski spółki, regulaminy),
 • reprezentacja spółki przed organami rejestracyjnymi (dokonywanie zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego) oraz organami ewidencyjnymi (urzędy statystyczne, urzędy skarbowe, ZUS).

Bieżące doradztwo i obsługa spółek

 • obsługa posiedzeń organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych, w tym obsługa zgromadzeń walnych, wraz z przygotowywaniem projektów uchwał,
 • pomoc w regulacjach dotyczących praw i obowiązków wspólników oraz członków organów,
 • doradztwo w zakresie podwyższania i obniżenia kapitału zakładowego spółek kapitałowych,
 • prowadzenie postępowań o uchylenie lub unieważnienie uchwał organów spółek, w tym zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników,
 • bieżące doradztwo przy zawieraniu umów gospodarczych i handlowych, w tym umów inwestycyjnych, opcji menedżerskich,
 • prowadzenie negocjacji i mediacji.

Fuzje, przejęcia i przekształcenia spółek

 • kompleksowa analiza sytuacji prawnej spółek (due dilligence),
 • pomoc prawna przy tworzeniu grup kapitałowych i konsorcjów,
 • doradztwo transakcyjne w procesach przekształcania, łączenia, podziału, spółek oraz fuzji i przejęć (M&A),
 • doradztwo przy nabywaniu udziałów i akcji,
 • pomoc w procesach reorganizacji i restrukturyzacji, w tym przy wydzielaniu i zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • doradztwo prawne przy wykupach menadżerskich przedsiębiorstw,
 • kompleksowa analiza skutków przekształceń kapitałowych, w tym ocena ryzyka prawnego transakcji,
 • doradztwo prawne w procesie sukcesji firm rodzinnych wraz z przygotowaniem rozwiązań zabezpieczających majątek przedsiębiorstwa.

Rynek kapitałowy

 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie giełdowych instrumentów finansowych oraz instrumentów pochodnych, w tym emisji i wykupu papierów wartościowych,
 • pomoc prawna dotycząca dobrych praktyk giełdowych (corporate governance),
 • doradztwo dotyczące obowiązków informacyjnych spółek giełdowych.