Branża TSL

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w usługach prawnych świadczonych na rzecz branży TSL.

Zapewniamy pełną obsługę prawną firmom transportowym (wykonującym usługi przewozowe zarówno w transporcie drogowym, jak i kolejowym), spedycyjnym i logistycznym. Świadczymy pomoc także podmiotom zajmującym się finansowaniem transportu i spedycji.

Oferujemy pełną obsługę prawną przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe i spedycyjne. W jej zakres wchodzi m.in.:

  • opracowywanie dokumentacji, w tym regulaminów, ogólnych warunków przewozu czy dokumentacji związanej z bezpieczeństwem ruchu,
  • opiniowanie i negocjowanie umów transportowych, umów zakupu, leasingu czy dzierżawy pojazdów, umów o usługi remontu i modernizacji pojazdów, umów dzierżawy obiektów infrastruktury transportowej,
  • doradztwo w postępowaniach przetargowych,
  • doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym regulacji czasu pracy kierowców, metod obliczania wynagrodzenia, przepisów dotyczących bhp czy zatrudniania cudzoziemców (zarówno z obszaru Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych, jak i krajów spoza Unii Europejskiej)
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących wykonywania przewozów poza granicami Polski, przewozu towarów niebezpiecznych czy transportu towarów wartościowych i o szczególnym znaczeniu dla kultury i sztuki,
  • reprezentacja w negocjacjach z towarzystwami ubezpieczeniowymi,
  • pomoc w rozwiązywaniu sporów dotyczących wykonania umów przewozu, spedycji oraz umów z podwykonawcami i pracownikami,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody transportowej, w tym roszczeń od podwykonawców,
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej, w tym przed Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego, Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, Krajową Izbą Odwoławczą, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędami skarbowymi, Państwową Inspekcją Pracy,
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi.