19.03.2017

Komornik uprawniony do wykonania prawomocnego orzeczenia o kosztach postępowania

Czy komornik sądowy, po prawomocnym umorzeniu postępowania egzekucyjnego, prowadząc egzekucję w zakresie kosztów tego postępowania, na podstawie postanowienia zgodnie z treścią art. 770[1] k.p.c., może łączyć funkcje wierzyciela i organu egzekucyjnego? Czy też egzekucję kosztów postępowania egzekucyjnego powinien prowadzić inny komornik sądowy? Ważna uchwała Sądu Najwyższego pozwala w końcu rozwiać nasuwające się dotychczas wątpliwości.

Dotychczasowa praktyka komorników w powyższym zakresie była niejednolita. Problemy dotyczyły m.in. egzekucji z nieruchomości, w której nie było oczywiste, czy po skierowaniu przez wierzycieli egzekwujących wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, komornik może kontynuować tę egzekucję w zakresie swoich kosztów czy też powinien przekazać tytuł obejmujący koszty komornicze do egzekucji innemu komornikowi.

Sąd Najwyższy uznał, iż „komornik, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jest uprawniony do wykonania prawomocnego orzeczenia o kosztach tego postępowania (art. 770[1] k.p.c.)”.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2017 roku, sygn. akt III CZP 107/16